Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Natuur­wetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden​

12-5-2015

​​De natuurwetenschappelijke vaardigheden omvatten vaardigheden die niet alleen voor biologie maar voor alle natuurwetenschappen van belang zijn en daar gebruikt worden. Ze benadrukken de samenhang van de verschillende vakken.

Er zijn er vijf opgenomen:

Subdomein A5: Onderzoeken
Hiermee wordt gedoeld op het uitvoeren van een onderzoek op basis van vraagstellingen en het trekken van conclusies uit de onderzoeksresultaten.

Subdomein A6: Ontwerpen
Leerlingen bereiden op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voor, voeren het uit, testen en evalueren het.

Subdomein A7: Modelvorming
Deze vaardigheid omvat het analyseren van een probleem, het selecteren van een adequaat model en het  genereren en interpreteren van modeluitkomsten.

Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium
Hierbij gaat het om het hanteren van vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen, alsmede instrumenten voor dataverzameling en -bewerking.

Subdomein A9: Waarderen en oordelen 
Leerlingen geven een beargumenteerd oordeel over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en maken daarin onderscheid tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.

In de syllabus voor het CE zijn bij de vaardigheden A5 tot en met A9 specificaties opgenomen. Voor een aantal van deze specificaties geldt dat ze wel op het schoolexamen, maar niet op het centraal examen getoetst zullen worden. Omwille van het overzicht zijn de onderdelen die alleen voor het schoolexamen van toepassing zijn net zoals in de syllabus cursief afgedrukt en staat er de toevoeging '(SE)' achter.

Contactpersoon