Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: de inhoud van het schoolexamen

12-5-2015

​​​​​​​CE-eindtermen in het sch​oolexamen

Vrijwel alle docenten geven aan ook CE-eindtermen in het SE te toetsen, de meesten van hen zelfs alle CE-eindtermen.

CE-eindtermen in schoolexamenN Niet (%) Deels (%) Alle (%)
havo5041680
vwo7101684

 

Als er gevraagd wordt om per subdomein (= eindterm) aan te geven hoe vaak dat in het SE getoetst wordt, verschillen de antwoorden niet voor de CE- en de SE-eindtermen. Van elke eindterm (dus ook de SE-eindtermen!) geeft ongeveer 80% van de docenten aan dat ze die altijd in het SE toetsen. Voor meer details zie bijgaand overzicht.

Vaar​​digheden

Domein A: Vaardigheden moet in zijn geheel in het SE getoetst worden. Dat gebeurt in de praktijk niet door iedereen. Bij de meeste vaardigheden geeft ongeveer de helft van de docenten aan ze vaak of altijd te toetsen.

Vaardigheden die daarbovenuit steken – (vrijwel) geen enkele docent zegt ze nooit te toetsen – zijn informatievaardigheden, reken-/wiskundige vaardigheden (op het vwo), onderzoeksvaardigheden en vaardigheden om relaties te leggen tussen organisatieniveaus.
Vaardigheden die weinig aan bod komen zi​jn ontwerpvaardigheden en vaardigheden rond studie en beroep.
De 'ANW-vaardigheden' die alleen in het oude havoprogramma stonden (Domein A2, zie specificaties) worden ook door ongeveer de helft van de docenten vaak of altijd getoetst in het SE.

Zie de grafieken voor meer details.

​Schooleigen onderwerpen

Als het bevoegd gezag dat wil (wat vaak betekent: als de docent het wil en het bevoegd gezag ermee instemt) mogen ook vakonderdelen in het schoolexamen onderwezen en getoetst worden die buiten het officiële examenprogramma vallen. Een kwart (havo) tot een derde (vwo) van de docenten doet dit. Een kwart (havo) tot een vijfde (vwo) daarvan laten hun leerlingen daarin ook individuele keuzes maken.

Meestal tellen de schooleigen onderwerpen voor maximaal 20% mee, maar er werd ook een uitschieter tot 60% gemeld.

​Schooleigen onderwerpen in het schoolexamenN Nee (%)

Ja (%)

Leerling zelf (%)

Telt 0-10% mee (%)

Telt 11-20% mee  (%)

Telt 21-30% mee (%)

Telt 51-60% mee (%)

havo4976246186--
vwo7164367211311

 

Voor meer details zie het bijgaande overzicht van de genoemde schooleigen onderwerpen in de enquête.