Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Enquête over het SE biologie

12-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​​Hoe doen an​​​​deren het eigenlijk?

Een enquête onder biologiedocenten op havo en vwo, gehouden in het voorjaar van 2013, geeft een aardig beeld van de huidige praktijk van het schoolexamen. Onder andere is er gevraagd naar getoetste kennis en vaardigheden, gebruikte toetsvormen en samenwerking in de sectie en daarbuiten.

Samenv​​atting

Puntsgewijs (voor lopende tekst zie de samenvatting):

 • SE vrijwel altijd in alle leerjaren van de bovenbouw met een flink aantal SE-toetsen (gemiddeld in totaal acht à negen);
 • SE hoofdzakelijk met schriftelijke toetsen, maar ook practicumtoetsen en praktische opdrachten;
 • minder vaak mondelinge schoolexamens en (poster)presentaties;
 • vrijwel altijd ook CE-stof in het SE, meestal bijna alles;
 • veel vaardigheden regelmatig (door ongeveer de helft) getoetst met uitschieters naar boven (informatie- en onderzoeksvaardigheden, vaardigheden m.b.t. wisselen van organisatieniveau) en naar beneden (ontwerpvaardigheden en vaardigheden rond studie en beroep);
 • een kwart (havo) tot een derde (vwo) toetst ook schooleigen onderwerpen in het SE;
 • docenten maken vaak of altijd hun SE-toetsen zelf, meestal in overleg met collega's uit de jaarlaag of de gehele bovenbouw;
 • oude centrale examens zijn de vaakst genoemde bron van toetsopgaven;
 • praktische toetsen meestal van eigen makelij;
 • veel SE-samenwerking met collega's in de bovenbouw binnen de school; weinig contacten over het SE met collega's van andere scholen;
 • vaakst genoemde knelpunt: het vinden van geschikte vragen voor de schriftelijke toetsen die niet (door leerlingen) op internet te vinden zijn;
 • tweede en derde in de lijst van knelpunten: het gebrek aan tijd en de grote hoeveelheid leerstof;
 • als gewenste ondersteuning met stip bovenaan: een uitgebreide, van toelichtingen voorziene toetsen- of opgavenbank;
 • verder gewenst: ondersteuning in de vorm van voorbeelden van praktische toetsen en scholing op het gebied van het maken van opgaven, toetsen en PTA's.

Bij 'Lees meer' kunt u meer lezen over de uitkomsten van de enquête. U kunt de beschrijving van de resultaten ook als compleet docum​​ent downloaden.

​Deelnemers

In totaal hebben 110 docenten de vragenlijst ingevuld, van wie 30 zowel voor havo als voor vwo. Omdat niet alle docenten alle vragen beantwoord hebben, wordt bij elke vraag het aantal respondenten (N) aangegeven.

​Schooltype​​
Aantal
havo60
vwo80
totaal (30 overlap)110