Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Vernieuwing centraal examen

4-5-2018

​​​​​De concept-contextbenadering, waarop het nieuwe examenprogramma stoelt, vindt ook zijn weerslag in de centrale examens. De kern daarvan is het kunnen gebruiken van biologische concepten in realistische contexten.

De vragen in de biologie-examens voor havo en vwo zijn al vele jaren in clusters gegroepeerd rond thema's. Zo'n thema is echter niet (altijd) hetzelfde als een context. In de examenpilot is veel gediscussieerd tussen examenmakers en pilotdocenten over de vraag op welke wijze de kennis bevraagd zou moeten worden, in het bijzonder over de wijze waarop contexten in de centrale examens vorm en inhoud zouden moeten krijgen. Docenten legden daarbij de nadruk op de samenhang binnen een cluster (een centrale vraag of probleem) en de aanwezigheid van een of meer 'deelnemers' daarin. Examenmakers benadrukten aan de andere kant de inhoudelijke spreiding over de eindtermen.

In de verschillende pilotexamens is te zien dat clusters in de loop der jaren langer en samenhangender worden (in vwo 2012, eerste tijdvak zit een cluster van twaalf vragen) en dat er m​eestal vanuit het perspectief van een patiënt, onderzoeker of andere 'deelnemer' gevraagd wordt om kennis te gebruiken. Daarnaast moet uiteraard de spreiding over de stof bewaakt blijven worden.