Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Algemeen lesmateriaal

4-5-2018

​​​Onderstaand lesmateriaal heeft betrekking op meer dan één domein en soms op alle domeinen.

Biologie in overzicht

Dit is een module die gezamenlijk is ontwikkeld door enkele pilotscholen en is bedoeld als start van de vierde klas. In deze lessenserie staat de organisatie en samenhang van biologische kennis centraal. Er worden geen speciale contexten gebruikt. Concepten die aan de orde komen zijn afhankelijk van de inbreng van leerlingen, de docent en het boek. Eén concept wordt verder bediscussieerd: leven.

Salters-Nuffield Advanced Biology (SNAB)

In deze methode wordt de biologie volledig in contexten aangeboden.
De leerstof van de bovenbouw is in twee delen beschreven. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit vaste onderdelen: samenvatting, sleutelbegrippen, feitjes, weblinks, activiteiten, vragen, uitbreiding, ondersteuning en testen.

Meer informatie: www.york.ac.uk/education/projects/snab
Voor gebruik van deze website moet betaald worden. Boeken aan te schaffen via Pearson.

De volgende acht contexten/onderwerpen worden behandeld:

1          Levensstijl, gezondheid en risico's
Centraal staan hart- en vaatziekten: wat is het, wie hebben een verhoogd risico, wat zijn de risicofactoren, hoe kun je de kans erop verkleinen en hoe behandel je het?

2          Genen en gezondheid
Cystic fibrose (CF) bekeken: het effect van CF op de longen, waarom is het slijm zo taai, invloed op de rest van het lichaam, hoe wordt CFTR-eiwit gemaakt, wat gaat er verkeerd met het DNA, hoe wordt het overgeërfd, hoe wordt het behandeld en getest?

3          Stem van het genoom
Dit onderwerp behandelt het verhaal van de ontwikkeling van een enkele cel tot een complex multicellulair organisme. Met onderwerpen als: celstructuur, celdeling, bevruchting, stamcellen, genexpressie en de rol van het genotype en de omgeving op het fenotype.

4          Planten en klimaatverandering
Planten geven de gevolgen van klimaatveranderingen goed weer. Begrippen als: biodiversiteit, afweer, betekenis van planten voor de mens, invloed van het klimaat en veranderingen in temperatuur, klimaatvoorspellingen en de CO2-balans worden in dit hoofdstuk beschreven.

5          De woeste kant
Wat in hoofdstuk 4 voor planten gold, wordt in dit hoofdstuk beschreven voor dieren. Ook hier biodiversiteit op alle organisatieniveaus: van genetisch tot ecologisch. Zal klimaatverandering leiden tot uitsterven van soorten of tot evolutie door natuurlijke selectie?

6.         Infecties, immuniteit en forensisch
Vanuit het beroep pathologisch anatoom wordt de forensische biologie behandeld met begrippen als ziekte en dood, oorzaak, preventie en behandeling van aids en TB.

7.         Ren voor je leven
Dit hoofdstuk gaat over fysiologische aanpassingen waardoor dieren en mensen, vooral sporters, zich (extreem) kunnen inspannen. Begrippen als biochemie, homeostase, spierfysiologie en medische technologie in relatie tot sport worden behandeld.

8          Grijze massa
Het zenuwstelsel behandeld door middel van de ontwikkeling van het oog, de hersenen (leren en onthouden), de verschillende regionen van de hersenen, de structuur en functie van de hersenen in verband met synapsen. De relatie tussen chemische stoffen in de hersenen en de ziekte van Parkinson, discussie over ethische kwesties als genetische modificatie, Alzheimer en cholesterol.

Ruim en evenwichtig: oordeelsvorming in de biologieles

Dit boek biedt ondersteuning bij het vormgeven aan oordeelsvorming. Het is geschreven voor elke docent (onderbouw of bovenbouw, biologie of een ander vak) die zich wil bezinnen op de vorming van jonge mensen in ruim, evenwichtig en reflectief oordelen. Het biedt inspiratie om oordeelsvorming een steviger en vast onderdeel te laten zijn van de lespraktijk. Om het boek compact te houden is een deel van de informatie geplaatst op de website www.nvon.nl/oordeelsvorming. ISBN: 978-90-8797-000-0

Genetica in beweging

Natuurwetenschappen ontwikkelen zich tegenwoordig in hoog tempo. Dagelijks brengen de media nieuwe technologieën, fascinerende resultaten en grote doorbraken op het gebied van natuurkunde, scheikunde, geneeskunde en biologie. Voor een docent is het dan een grote uitdaging om op de hoogte te blijven van de meest interessante zaken om de leerlingen te vertellen. Dit boek biedt daarbij steun, zowel inhoudelijk als didactisch. Het boek is te bestellen via de site van de NVON, waar ook ondersteunend materiaal te vinden is: www.nvon.nl/genetica. ISBN: 978-90-8797-008-6

Contactpersoon