Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afstemming met aardrijkskunde

12-5-2015

Met het vak aardrijkskunde zijn raakvlakken makkelijk aan te wijzen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als bodem, water en ecologie. De samenwerkingsmogelijkheden zijn dan ook legio, variërend van afstemming over het gebruik van ecologische termen tot een gezamenlijk veldwerkproject.

In de Programmalijn Aardrijkskunde, opgesteld door SLO, wordt het raakvlak met biologie vooral verwoord in de kern Duurzaamheid, waarbij de volgende eindtermen genoemd worden:

Domein C: Aarde, subdomein C2: Mondiaal milieuvraagstuk:

  1. actuele discussies over het vraagstuk kritisch beoordelen, daarbij onderscheid maken tussen oorzaken en gevolgen en relaties leggen met relevante maatschappelijke factoren; beleid beoordelen dat is gericht op het oplossen van het vraagstuk op macroregionale schaal.

Domein D: Ontwikkelingsland, subdomein D2: Actuele vraagstukken:

  1. vraagstukken van landdegradatie en milieuverontreiniging/milieuvraagstukken samenhangend met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en natuurlijke gevaren samenhangend met natuurrampen.

Domein E: Leefomgeving, subdomein E1: Nationale en regionale vraagstukken:

  1. actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland, daarmee samenhangend aspecten van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.