Sector
 • Vmbo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens

Het PTA

21-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019-2020

​Voor een schoolexamen moet een school een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vaststellen. Het PTA heeft betrekking op de periode waarin leerlingen schoolexamen doen. Deze periode kan twee schooljaren omvatten, maar zich ook beperken tot één schooljaar, bijvoorbeeld alleen in het vierde leerjaar.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een formeel document waaraan docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen ontlenen. In de eerste plaats is het PTA een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie. Het PTA moet voor 1 oktober verstrekt worden aan de leerlingen en de inspectie.

Als een PTA een keer is vastgesteld mogen er in het lopende schooljaar/of de periode waarin schoolexamen wordt gedaan daarin geen wijzigingen meer worden aangebracht voor de groep leerlingen waarvoor dat PTA geldt. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.

Onderdelen van het PTA beeldende vorming

Het PTA omvat alle eindtermen uit het examenprogramma. De volgende onderdelen moeten daarin worden opgenomen:

 1. De periode waarin de activiteit of de opdracht wordt uitgevoerd;
 2. De eindtermen uit het examenprogramma die worden getoetst; 
 3. Een beschrijving van de inhoud van de activiteit of de opdracht;
 4. De vorm of het resultaat van elke activiteit of opdracht;
 5. De tijdsduur;
 6. De weging van elke activiteit of opdracht;
 7. De herkansbaarheid van elke activiteit of opdracht;
 8. ​De eindbeoordeling.

PTA vak:                                                                                                                          Leerweg: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
12 ​34567
PeriodeExamen-eenheid

EindtermInhoud
onderwijsprogramma
Wat gaan de leerlingen doen?
Toetsvorm

ToetsduurWegingHerkansing
ja / nee
        
        
7. Berekening cijfer schoolexamen ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​