Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Domein B Van persoon naar rechtspersoon

1-6-2016

 

Als leidraad van het nieuwe examenprogramma is een nieuw, overkoepelend, domein B toegevoegd. Dit domein brengt de domeinen A en C tot en met G in onderlinge samenhang, startend vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling. Schematisch start de rode draad die domein B biedt, bij het begrip persoon, en loopt via eenmanszaak door naar rechtspersoon. Of met andere woorden als het gaat om de nieuwe inrichting van het programma in de domeinen A t/m H: 'Domein B fungeert in deze opzet als een geïntegreerd overkoepelend domein dat als een ‘rode draad’ de domeinen met elkaar verbindt.' Het domein B kent het karakter van een aanvulling - maar ook die van een betere, zichtbare structurering van de te bestuderen subjecten - van privépersoon naar rechtspersoon.

Financiële zelfredzaamheid

In het domein B (het integrale domein) is dus ook meer aandacht voor de privépersoon (de burger). Dit heeft betrekking op het gebied financiële zelfredzaamheid. De grotere nadruk op de financiële zelfredzaamheid sluit aan op de geformuleerde doelstelling van het Ministerie van Financiën: 'De samenleving van de toekomst stelt hogere eisen aan de financiële vaardigheden van burgers. Zij hebben steeds meer verantwoordelijkheid gekregen op allerlei terreinen, en moeten hierdoor steeds vaker beslissingen nemen die een belangrijke financiële component hebben. Digitalisering zorgt er bovendien voor dat de manier waarop we met geldzaken omgaan ingrijpend verandert. Het vergt nieuwe vaardigheden om ervoor te zorgen dat mensen zich financieel staande kunnen houden.' (zie verder Wijzer in Geldzaken, position paper). Deze nadruk komt tot uiting door life-events in hun (financiële) consequenties te bespreken. Deze events kunnen worden besproken vanuit zowel 'volwassen-'  als leerling perspectief.