Vakgebied
  • Bedrijfseconomie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Overwegingen bij het opstellen van een PTA

2-9-2015

​​Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de vraag hoe u het onderwijs in het vak bedrijfseconomie in de tweede fase inricht. Als alle schoolexamens bijvoorbeeld in het examenjaar gepland worden, heeft dat consequenties voor de volgorde waarin de leerstof aan de orde komt en eventueel herhaald wordt. Als leerstof die in het centraal examen getoetst wordt, sterk verweven is met de leerstof die in het schoolexamen aan de orde moet komen, ligt het voor de hand die CE-stof ook in het SE te toetsen.

Bij het opstellen van een PTA kunnen de overwegingen met betrekking tot de volgende zaken een rol spelen:

  • mate van detaillering in de beschrijving van de leerstof;
  • uren en periodisering;
  • schoolbrede afspraken over toetsing;
  • inrichting van het vak op school;
  • afspraken met andere vaksecties;
  • afspraken over doorstroming van havo naar vwo en omgekeerd.