Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bedrijfseconomie

Weging en relatie met andere toetsen in PTA

1-6-2016

Van elk SE-onderdeel moet in het PTA aangegeven zijn hoe zwaar het meetelt in het uiteindelijke schoolexamencijfer. Dat kan met een wegingsfactor of een percentage aangegeven worden.
Vaak tellen de SE-cijfers ook mee voor de overgang van klas 4 naar 5 of van klas 5 naar 6. Ze hebben daarin dan een ander gewicht, al dan niet samen met voortgangstoetsen die geen SE-onderdeel zijn. Het is handig dat ook in het PTA te vermelden.

Er zijn verschillende overwegingen bij het verdelen van de gewichten over de verschillende SE-onderdelen, bijvoorbeeld:

  • gerelateerd aan het schooljaar: de toetsen van klas 6 tellen zwaarder dan die van klas 4;
  • gerelateerd aan de omvang: een grotere toets telt zwaarder mee;
  • gerelateerd aan het belang dat aan dat vakonderdeel gegeven wordt: weegt bijvoorbeeld een PO even zwaar als een kennistoets?

Handelingsdeel

Hoewel een handelingsdeel officieel niet meer bestaat, kan een school nog wel kiezen om hier mee te werken. Als een handelingsdeel deel uitmaakt van het schoolexamen en het moet 'naar behoren' gedaan zijn, dan hoeft het niet meegewogen te worden. Het 'naar behoren' gedaan hebben is voorwaarde om überhaupt een SE-eindcijfer te krijgen. Het kan echter wél een weging krijgen, bijvoorbeeld 1% of 2%. 'Naar behoren' levert dan bijvoorbeeld het cijfer 7 op, terwijl daar bonuspunten bij opgeteld kunnen worden als een leerling meer gedaan heeft dan 'naar behoren'.