Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Voorbeelduitwerking toetsterm 20.4

5-2-2018

Toetsterm 20.4 vraagt van de leerlingen om verschillen in regionale identiteit in België te beschrijven en na te gaan in hoeverre de bestuurlijke indeling daarbij aansluit.
Het verschijnsel is hier regionale identiteit, het gebied is België en het tijdstip is nu.
In België is de regionale identiteit sterk verbonden met de taal. De toetsterm gaat dus over de taalstrijd. Gevraagd wordt na te gaan of de woongebieden van de Nederlandstalige Vlamingen en Franstalige Walen samenvallen met de grenzen van de gewesten (deelstaten) Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
De aardrijkskundige werkwijze die hier van toepassing is luidt: gebieden en verschijnselen vanuit een of meer dimensie(s) bekijken.

Daarbij doet u het volgende:

  1. Kies de relevante dimensies en vul ze in. Hier zijn dat de culturele dimensie in de vorm van taal en de politieke dimensie in de vorm van de staatkundige indeling van België.
  2. Leg uit hoe en waar die dimensies botsen en wat daar de gevolgen van zijn.
  3. Beschrijf welke dimensie de boventoon voert en hoe men met de gevolgen daarvan omgaat.