Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Voorbeelduitwerking toetsterm 19c1

5-2-2018

In toetsterm 19c1 wordt de leerling gevraagd de inrichting van de eigen regio te beschrijven ten aanzien van veiligheid en voorstellen te doen voor verbetering.
Het gebied is de eigen regio of een representatief deel ervan. Het verschijnsel is de veiligheid van de ruimtelijke inrichting. Bij veiligheid kunt u denken aan verkeer, openbare orde, aan aspecten die vallen onder de Hinderwet (denk aan geluid/stankoverlast en gevaarlijke stoffen) maar ook aan het gevoel van (on)veiligheid dat de inrichting van een plek bij de inwoners/gebruikers oproept. Het tijdstip is nu.

De werkwijze die hier van toepassing is (net als in toetsterm 19b1): verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd. Maar nu gaat het om een iets andere variant ervan, namelijk vergelijken in de tijd vooruit. Daarbij gaat het om de volgende drie stappen:

  1. Beschrijf de huidige situatie en geef aan waar de veiligheid in het geding is.
  2. Beschrijf de gewenste situatie; geef aan wat er ter plaatse moet veranderen.
  3. Leg uit waarom de voorgestelde situatie een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.

Ook hier kunt u met behulp van de betreffende aardrijkskundige werkwijze helder aangeven wat er van de kandidaat wordt verwacht om aan de toetsterm te voldoen.
Wilt u dat leerlingen deze toetsterm in alle redelijkheid naar behoren kunnen vervullen, dan zult u, gezien het onderwerp, daar kaartjes bij moeten maken. Bijvoorbeeld: een kaartje van de huidige situatie en een plankaart van de nieuwe/verbeterde situatie.