Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Bepaalde vraagvormen alleen in het schoolexamen

5-2-2018

Een aantal toetstermen in het SE-deel vraagt de kandidaten om te waarderen en voorstellen te beoordelen en bij de afwegingen argumenten te gebruiken. Deze invulling van de eindtermen is een nadere uitwerking van een onderdeel van eindterm 3 van K3 dat specifiek aan het schoolexamen is toegewezen.
Deze eindterm vraagt dat kandidaten 'een standpunt innemen en beargumenteren'. Deze vaardigheden laten zich in een centraal examen minder eenvoudig toetsen. De vraagvormen die in het CE voorkomen, zijn  over het algemeen immers (behoorlijk) gesloten.

Eindterm 3 bij K3 schrijft expliciet voor dat het onderzoek over de eigen regio dient te gaan: 'de kandidaat kan een eenvoudig aardrijkskundig onderzoek van beperkte omvang in de eigen omgeving uitvoeren over thematieken die aansluiten bij de inhouden van de exameneenheden K4 t/m K9'.
Ook dit laat zich moeilijk centraal toetsen.