Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Spreiding en weging

30-1-2018

De spreiding en weging van schoolexamens hangt voor een deel af van het moment waarop de school deze examens afneemt. Het kan een overweging zijn om in de derde klas verhoudingsgewijs meer toetsen af te nemen die elk een kleiner deel van de leerstof beslaan. Leerlingen hoeven dan niet direct grote hoeveelheden stof te leren. In de vierde klas vinden toetsen meestal plaats in schoolexamenweken. De omvang van de te toetsen stof neemt dan vaak toe. Scholen en docenten kunnen er evenwel ook voor kiezen om in de vierde klas praktische opdrachten en toetsen over een kleiner deel van de stof mee te tellen. Op die manier kunnen leerlingen op meerdere momenten laten zien wat ze kunnen en maken ze zich de stof van een exameneenheid geleidelijk eigen.

Besluiten die moeten worden genomen:

 • Maakt u toetsen die steeds even zwaar tellen en verdeelt u de stof dus ongeveer evenredig over het aantal toetsen?
 • Of neemt de te toetsen stof in omvang toe – en de toetsfrequentie af – en tellen de toetsen dus steeds iets zwaarder mee?
 • Is er een onderscheid tussen grotere schoolexamentoetsen (bijvoorbeeld in SE-weken) en kleinere toetsen die ook meetellen?
 • In verband hiermee: voegt u (delen van) meerdere inhoudelijke exameneenheden samen in één schoolexamentoets, gaat elke toets over één exameneenheid of zijn er per exameneenheid meerdere toetsen?
 • Wat is de verhouding tussen toetsen en praktische opdrachten?
 • Maken praktische opdrachten en/of handelingsdelen deel uit van het SE?
 • (Bij vmbo-gl/tl:) op welke manier wegen de SE-verrijkingsdelen mee? Het gaat dan om de casussen V2, V4 en V6 en de informatievaardigheden (V7) en 'vaardigheden in samenhang' (V8).
 • Heeft elk blok/elke periode dezelfde opbouw als het gaat om toetsen en praktische opdrachten, zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten? Of mogen er verschillen zitten tussen periodes?
 • Wegen toetsen over de centraal examenonderwerpen ook mee in het schoolexamen? En zo ja, in welke mate? U kunt ervoor kiezen toetsen over de centraal examenonderwerpen helemaal niet mee te laten tellen in het schoolexamen; ze maken immers deel uit van het cijfer voor het centraal examen. U kunt er echter ook voor kiezen om aan een toets over een centraal examenonderwerp wel enig gewicht toe te kennen in het PTA. Bijvoorbeeld om te bevorderen dat de leerlingen zich goed op die toets voorbereiden.

Uit het monitoringsonderzoek aardrijkskunde vmbo dat SLO heeft uitgevoerd in de jaren 2014-2016 blijkt dat een groot deel van de docenten ervoor kiest om CE-onderwerpen ook deel uit te laten maken van het SE.