Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het PTA

30-1-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019-2020

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een formeel schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend.

In de eerste plaats is het PTA een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de Inspectie.

Het eindexamen aardrijkskunde bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Met deze examens wordt vastgesteld of alle doelen van het vak behaald zijn. Het diplomacijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE) die beide voor 50% meetellen.

Voor het schoolexamen stelt de school jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast voor een cohort leerlingen (leerjaar 3 en 4). Daarin staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen. Het examenreglement en het PTA worden vóór 1 oktober verstrekt aan de examenkandidaten en de inspectie. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de examens en maakt hierbij gebruik van het Toezichtkader.

Onderdelen van het PTA

In het vakspecifieke deel van het PTA worden de volgende onderdelen beschreven:

 1. de onderdelen van het schoolexamen die worden getoetst;
 2. een specificatie van de te bestuderen stof per onderdeel;
 3. de toetsvorm of opdrachtvorm;
 4. het gewicht van de toets of opdracht;
 5. het moment van afname van een toets;
 6. de tijdsduur van de toets;
 7. het al dan niet mogen herkansen van een toets.