Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Regio's

26-1-2018

​​​Het examenprogramma is geheel thematisch van aard en kent geen voorgeschreven regio’s. Aardrijkskunde gaat vooral ook over gebieden. Het is dan ook voor de hand liggend om in de lespraktijk de regio’s weer een duidelijker plaats te geven.

Bij de thema’s op het nationale schaalniveau is voor vier van de zes thema’s - naast Nederland - een contrasterend land gekozen. Voor de overige twee thema’s is, nadat er per thema een toepassingsregio is gekozen, een contrasterende regio gekozen. De contrasterende regio’s gelden echter niet voor de bb-leerweg.

De keuze van de toepassingsgebieden is steeds op het niveau van het programma gemaakt, zodat de afstemming tussen CE-deel en SE-deel gewaarborgd is. De syllabus en de handreiking vormen een samenhangend geheel dat vanuit dezelfde uitgangspunten is ontwikkeld.

Bij de keuze van de landen in Europa is steeds gezocht naar contrast met Nederland ten aanzien van het thema. Zo is bij Grenzen en identiteit België gekozen, iets kleiner in oppervlak en inwonertal dan Nederland, maar vanwege de identiteitsgebonden taalstrijd een federale staat waar over de interne grenzen voortdurend onenigheid ontstaat. Bijkomende overweging voor België is dat het een buurland van Nederland is.
Bij Bronnen van energie is gekozen voor Frankrijk. Omdat het geen fossiele energiebronnen heeft en toch in de eigen elektriciteitsproductie wil voorzien, heeft Frankrijk gekozen voor kernenergie.

Voor de macro-regio’s op wereldschaal is gekozen voor:

 1. de oude wereldmachten Verenigde Staten van Amerika en Rusland, met daarnaast de aanstormende wereldmacht China;
 2. Brazilië, dat qua bevolking het grootste land is in Latijns-Amerika en tevens een sterk opkomende economie;
 3. Nigeria, dat in zwart Afrika een belangrijke rol speelt wat betreft bevolkingsomvang en economie;
 4. het Midden-Oosten vanwege met name de waterproblematiek, maar enige overzichtskennis van dit gebied kan ook van pas komen bij het volgen van de actualiteit.

Daarmee komen bijna alle continenten aan de orde.