Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het examenprogramma

26-1-2018

Het examenprogramma voor aardrijkskunde wordt, net als voor alle andere vakken met een centraal examen, beschreven in drie documenten:

 1. Een examenprogramma dat bestaat uit globale eindtermen (zie examenblad.nl). 
  Sinds 2007 zijn de eindtermen compacter en globaler beschreven. Dit biedt scholen ruimte om binnen de grenzen van de wettelijke kaders tot schooleigen keuzes en invullingen te komen.
 2. Voor het centraal examen (CE): een syllabus waarin de eindtermen voor het centraal examen uitgebreid worden beschreven met een toelichting (zie examenblad.nl).
 3. Voor de exameneenheden die behoren tot het schoolexamen (SE) een handreiking: daarin staan een aantal mogelijkheden die de school heeft voor de invulling van het schoolexamen.

De handreiking is van toepassing op het schoolexamen. De handreiking is niet voorschrijvend van karakter. In de handreiking worden de mogelijkheden aangegeven voor het schoolexamen. Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de geglobaliseerde eindtermen.
Exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen. Scholen en docenten hebben hier vrijheid in.

Verdeling van CE en SE onderdelen

De verdeling van de examenstof over centraal examen en schoolexamen voor aardrijkskunde ziet er als volgt uit:

Examen
eenheden
CEmoet in SEmag in SE
AK/K/1Oriëntatie op leren en werken BKGT 
AK/K/2Basisvaardigheden BKGT 
AK/K/3 *1Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde BKGT BKGT  
AK/K/4 *2Weer en klimaatBKGT BKGT
AK/K/5 Bronnen van energie BKGT 
AK/K/6 *2WaterBKGT BKGT
AK/K/7Arm en rijk BKGT 
AK/K/8 *2Bevolking en ruimte BKGT BKGT
AK/K/9Grenzen en identiteit BKGT 
AK/V/1Casus weer en klimaat: Extreme weersomstandighedenGT GT
AK/V/2Casus Bronnen van energie: Energiebeleid GT 
AK/V/3Casus Water: WatermanagementGT GT
AK/V/4Casus Arm en rijk: Gezondheidszorg GT 
AK/V/5Casus Bevolking en ruimte: Grootstedelijke gebiedenGT GT
AK/V/6Casus Grenzen en identiteit: Regionale identiteit GT 
AK/V/7Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie GT 
AK/V/8Vaardigheden in samenhang GT 


*1 AK/K3 Twee leervaardigheden maken alleen deel uit van het SE. Dat zijn de leervaardigheden:

 • eenvoudig aardrijkskundig onderzoek van beperkte omvang in de eigen omgeving uitvoeren over thematieken die aansluiten bij de inhouden van de exameneenheden K4 tot en met K9;
 • een standpunt innemen en beargumenteren.

Alle overige leervaardigheden maken deel uit van zowel het CE als het SE.

*2  De kerndelen K4, K6 en K8 (CE kerndelen) bevatten telkens een eindterm die betrekking heeft op de eigen regio. Deze eindterm maakt deel uit van het SE. De overige twee eindtermen in deze kerndelen maken deel uit van het CE.